Výmena a ciachovanie vodomerov

Výmena vodomerov

Montáž a demontáž (výmena) meračov pretečeného množstva vody (vodomerov) na studenú a na teplú vodu.

Merače pretečeného množstva vody (vodomery) ako na studenú, tak aj na teplú vodu a ich členy, ktoré sa používajú v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z. ako určené meradlá podliehajú povinnej metrologickej kontrole (§ 8 zákona č. 142/2000 Z. z.).

Metrologickú kontrolu meradla zabezpečujú:

  • prvotné overenie – výrobca, dovozca, po oprave opravca
  • následné overenie počas používania – užívateľ meradla.

Pre všetky uvedené osoby povinné zabezpečiť metrologickú kontrolu ponúkame vykonanie potrebnej montáže vodomerov a ich členov na vodovodných potrubiach a potrubných rozvodoch a tiež demontáž v prípade ich výmeny. Technické podmienky montáže a demontáže sú dané Slovenskou technickou normou STN 257821 „Merače pretečeného množstva studenej a teplej vody a prietokomery ako členy meračov tepla. Montáž, uvedenie do prevádzky a prevádzkovanie.“

Typy vodomerov

  • podľa stavebnej dĺžky: 60 mm, 80 mm, 110mm, 130mm …atď;
  • podľa výrobcu: Zenner, Sensus, Ista, Enbra, Prema… atď;
  • podľa funkcie: antimagnetic, rádiový prenos, antivandal… atď;
  • podľa triedy presnosti: A,B,C,D;
  • podľa princípu činnosti: mechanické, ultrazvukové, elektromagnetické…;
  • podľa objemu prietoku: Qn 1,5; 2,5; 3,5; 6; 10 v m3/h.

Priebeh výmeny vodomerov

Požiadavky pre úspešné vykonanie demontáže a montáže vodomerov.

Pred montážou vykonávame u zákazníka obhliadku miesta. Čas vykonania montáže sa dohodne so zákazníkom, ktorý musí splniť určité podmienky pre úspešné vykonanie montáže, resp. výmeny meradiel (sprístupnenie priestorov, kde sa nachádzajú meradlá, prístup k rozvodom vody a ich uzáverom, prípadne ďalšie požiadavky, ktoré vyplynú zo samotnej obhliadky miesta). Montáž sa vykonáva maximálne v troch termínoch. V prípade, že nie sú sprístupnené všetky potrebné miesta, hlavne byty, potom sa výmena spoplatňuje samotnému užívateľovi bytu nad rámec dohodnutej sumy.