Výmena a ciachovanie meračov tepla

Výmena meračov tepla

Montáž a demontáž (výmena) meračov tepla a ich členov

Merače tepla a ich členy, ktoré sa používajú v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z. ako určené meradlá podliehajú povinnej metrologickej kontrole (§ 8 zákona č. 142/2000 Z. z.).

Metrologickú kontrolu meradla zabezpečujú:

  • prvotné overenie – výrobca, dovozca, po oprave opravca
  • následné overenie počas používania – užívateľ meradla.

Pre všetky uvedené osoby povinné zabezpečiť metrologickú kontrolu ponúkame vykonanie potrebnej montáže meračov tepla a ich členov, na vodovodných potrubiach a potrubných rozvodoch a tiež demontáž v prípade ich výmeny. Technické podmienky montáže a demontáže sú dané Slovenskou technickou normou STN 257821 „Merače pretečeného množstva studenej a teplej vody a prietokomery ako členy meračov tepla. Montáž, uvedenie do prevádzky a prevádzkovanie.“

Požiadavky pre úspešné vykonanie demontáže a montáže meračov tepla

Pred montážou vykonávame u zákazníka obhliadku miesta. Čas vykonania montáže sa dohodne so zákazníkom, ktorý musí splniť určité podmienky pre úspešné vykonanie montáže, resp. výmeny meradiel (sprístupnenie priestorov, kde sa nachádzajú meradlá, prístup k rozvodom vody a ich uzáverom, prípadne ďalšie požiadavky, ktoré vyplynú zo samotnej obhliadky miesta). Montáž sa vykonáva maximálne v troch termínoch. V prípade, že nie sú sprístupnené všetky potrebné miesta, hlavne byty, potom sa výmena spoplatňuje samotnému užívateľovi bytu nad rámec dohodnutej sumy.